baner

Posljednje vijesti

Petak, 27 Prosinac 2013
JAVNI POZIV ZA PRIJEM OSOBLJA - REZULTATI TESTIRANJA
OBAVIJEST Poštovani kandidati, Obavještavamo sve kandidate koji su pristupili testiranju po...
Opširnije
Petak, 06 Prosinac 2013
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.
PRELIMINARNI REZULTATI ZA BOSNU I HERCEGOVINU, ENTITETE I BRČKO DISTRIKT BIH, KANTONE I OPĆINE  ...
Opširnije

Najčešća pitanja

POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BIH 2013

Što je Popis?
Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima. Cilj svakog Popisa je ustanoviti broj stanovnika za cijelu državu, kao i po svim teritorijalnim razinama. Osim broja i prostornog rasporeda, Popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim značajkama stanovnika, kao i o broju kućanstava, obitelji i njihovim značajkama, te podatke o stambenom fondu i njegovim značajkama. Ti su podaci neophodni za provođenje ekonomskih i socijalnih razvojnih politika, te znanstvenih istraživanja, korištenje sredstava iz EU i frugih fondova, kao i druge potrebe građana, što znači da je Popis i najvažniji statistički izvor podataka о stanovništvu jedne države.
Prema preporukama Ujedinjenih naroda, popisi stanovništva se provode svakih deset godina. Posljednji popis stanovništva u BiH obavljen je 1991. godine.

Tko organizira i provodi Popisa u BiH 2013?
Popis organiziraju i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske u suradnji sa ministarstvima i drugim institucijama nadležnim za poslove Popisa.

Članci 20. i 21. Zakona definiraju poslove Agencije i entitetskih zavoda, a članci 32., 33. i 34. nadležnih ministarstava.

Šta je pravni temelj Popisa?
- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 10/12 od 7.2.2012. godine, i 18/13; Zakona o organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13),
- Preporuka Ekonomskog povjerenstva UN-a za Europu i Statističkog ureda Europske unije («Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing),
- Uredbe (EC) br. 763/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća.

Šta je cilj svakog Popisa?
- broj stanovnika za cijelu državu, kao i po svim teritorijalnim razinama: naseljima, općinama, gradovima, županijama i entitetima;
- njihova demografska, etnička, obrazovna, ekonomska, migracijska i druga obilježjia;
- broj kućanstava, obitelji i njihove karakteristike i
- podatke o stambenom fondu i njegovim karakteristikama.

Koja su temeljna načela Popisa?
- Sveobuhvatnost teritorije i popisnih jedinica;
- Istovremenost, odnosno popisivanje svih jedinica Popisa u istom, precizno definiranom razdoblju, a podaci se odnose na isti, definirani kritični (referentni) momenat Popisa;
- Individualno popisivanje, što podrazumijeva da se sve jedinice Popisa popisuju individualno, odnosno za njih se popunjavaju individualni upitnici sa podacima o svim obilježjima, definirani kao sadržaj Popisa;
- Definirana periodika, odnosno popisi se provode u točno definiranim vremenskim intervalima. U suglasnošću s Preporukama UN i Eurostata, popisi se provode u desetogodišnjim intervalima (samo pojedine zemlje, koje to financijski mogu priuštiti, popise provode u petogodišnjim intervalima), oko godina koje završavaju sa nulom, čime se omogućava međunarodna uporedljivost podataka;
- Jedinstvena metodologija, odnosno jedinstvene definicije i klasifikacija jedinica Popisa i njihovih obilježja, kao i jedinstvena obrada podataka i objavljivanje rezultata;
- Zaštita podataka, odnosno zakonska obveza svih učesnika u Popisu da se staraju o tajnosti i poverljivosti prikupljenih podataka u suglasnošću s postojećim zakonskim propisima;
- Racijonalnost u svim fazama Popisa, od pripreme pa sve do objavljivanja rezultata. To podrazumijeva, s najmanjim mogućim potroškom sredstava osigurati kvalitetne podatke kojima će biti zadovoljeni ciljevi Popisa.

Koji je značaj Popisa?
Popis će biti prvi pregled ekonomskih i društvenih podataka u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, čime će se, na temelju točnih podataka, omogućiti:
- planiranje i realizacija privrednih i socijalnih razvojnih politika,
- za znanstvena istraživanja,
- za izradu projekata za korištenje sredstava iz IPA fondova,
- Popis će biti održan prema najvišim europskim i svjetskim standardima,
- podaci će biti i međunarodno uporedivi i priznati.

Kada se održava popisivanje?
Popisivanje stanovništva, kućanstava i stanova, na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, počinje
1. listopada u 9 sati ujutro, a završava 15. listopada 2013. godine u 21 sat, prema stanju na dan 30. 9. 2013. godine u 24,00 sata (ponoć) - što se smatra referentnim datumom Popisa.

Gdje se provodi Popis?
Popis se provodi na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Popisom su obuhvaćene sve općine (142). Federacija Bosne i Hercegovine 79 općina; RS 62 i Brčko distrikt BiH.

Koje se jedinice popisuju?
Osobe:
- državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku Popisa prisutni u Bosni i Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine;
- strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u BiH bez obzira da li su u trenutku Popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu;
- osobe bez državljanstva;
- kućanstva;
- stanovi i druge stambene jedinice.

Kućanstva:
- Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba;
- Samačko kućanstvo;
- Kolektivno kućanstvo.

Stanovi:
- svi stanovi na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira da li se koriste za stalno ili povremeno stanovanje (za odmor i rekreaciju, ili u vrijeme sezonskih radova), ili su nenastanjeni,
- kao i druge prostorije/objekti koji nisu sagrađeni kao stan, ali se u vrijeme Popisa koriste za stanovanje i
- kolektivni stanovi.

Koje se jedinice se ne popisuju?

Osobe:
- Diplomatsko osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini, kao i članovi njihovih obitelji;
- Strano vojno osoblje i članovi njihovih obitelji locirani u Bosni i Hercegovini;
- Članovi i predstavnici međunarodnih organizacija i zajednica prisutnih u Bosni i Hercegovini za vreme Popisa i članovi njihovih obitelji;
- Strani državljani koji u vrijeme Popisa kratkotrajno borave u Bosni i Hercegovini kao turisti, iz privatnih razloga, iz službenih razloga, zbog liječenja i slično.

Stanovi
- prazni stanovi koji još nisu završeni,
- stanovi koji su u potpunosti adaptirani i prilagođeni obavljanju djelatnosti u njima i ne mogu se dalje koristiti za stanovanje,
- stanovi na selu koji se u cjelini koriste za smještaj poljoprivrednog oruđa i alata, poljoprivrednih proizvoda, ogrijeva i slično, ili koji se koriste za preradu poljoprivrednih proizvoda,
- nenastanjeni (prazni) stanovi koji su, zbog izgradnje novih objekata, iseljeni radi rušenja ili su dotrajali, kao i oni koji nisu upotrebljivi za stanovanje.

Zašto nema obrasca za popis imovine za ljude koji žive u inozemstvu, te kako će se to rješavati?

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovni 2013. godine nije popis imovine, već je popis osoba, stambenih jedinica i kućanstava, a podaci prikupljeni popisom neće se koristiti ni za administrativne registre, niti za bilo koje druge, osim za statističke svrhe. Dakle, ne postoji obrazac za popis imovine.

Popisom se popisuju stambene jedinice, neovisno od toga u čijem su vlasništvu, koriste li se ili ne, te koja im je namjena (za stanovanje, odmor...), a sve u cilju dobijanja podatka o stambenom fondu i njegovim karakteristikama, odnosno o uvjetima i kvalitetu života građana koji žive u Bosni i Hercegovini.

Popisom se niti daju, niti umanjuju prava građana. Bilo koja prava državljana BiH neće biti narušena popisom i rezultatima popisa.

Po kojem temelju se definira ukupni broj stanovnika?
Za Popis stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini primjenjivat će se, sukladno međunarodnim statističkim standardima za definiranje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Dakle, razdoblje od jedne godine i dulje, te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine, temeljni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja Popisa.

Tako da građani BiH koji žive u inozemstvu dulje od 12 mjeseci neće biti uključeni u ukupni broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, jer su, po istom konceptu uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja. Oni će biti popisani putem posebnog obrasca za inozemstvo, a prikupljeni podaci biće obrađeni po svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka.
Kako se vrši popisivanje?
Popis će se provesti na tradicionalan način, metodom intervjua, koristeći princip od vrata do vrata.
Intervju sa ispitanicima će obaviti popisivači.
Način popisivanja je reguliran i definiran Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Metodologijom za pripremu, organizaciju i provođenje Popisa i Naputkom za popisivače i drugim naputcima Agencije, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Kada će i kako popisivači popisivati?
Ovlašteni popisivači će posjetiti sva kućanstva od vrata do vrata i obavljati intervjue sa građanima. Popisivanje će se vršiti svaki dan u vremenu od 09,00 do 21,00 sati i to u prisustvu najmanje jedne odrasle osobe u kućanstvu.
Ako popisivač, u vrijeme popisivanja, ne zatekne u kućanstvu (ili domu) osobe obuhvaćene Popisom, ostavit će im pismeno obavještenje o vremenu ponovnog dolaska popisivača ili adresu i broj telefona nadležnog popisnog povjerenstva koje osobe trebaju kontaktirati najkasnije do 15. listopada 2013. godine kako bi se organiziralo njihovo popisivanje.

Na koji način možemo prepoznati popisivače?
Popisivači će imati prepoznatljivu iskaznicu, ovlašćenje i torbu s popisnim materijalima. Prije ulaska u kuću/stan, popisivač je dužan pokazati iskaznicu kojom potvrđuje ovlaštenje i ukratko objasniti cilj posjeta.

Koji su instrumenti za prikupljanje podataka?
- Popisnica (obrazac P-1) služi za upisivanje podataka o osobi;
- Upitnik za kućanstvo i stan (obrazac P-2) služi za upisivanje podataka o kućanstvu, stanu i poljoprivredi;
- Kontrolnik (obrazac P-3) služi za evidentiranje svih popisnih jedinica u popisnom krugu.

Što je postpopisna anketa – kontrolni Popis?
Nakon završetka popisivanja, u razdoblju od 2. do 10. studenog, 2013. godine, Agencija u suradnji sa entitetskim zavodima za statisitiku provodi posebno istraživanje nazvano Postpopisna anketa (Kontrolni popis) za kontrolu obuhvata i kvaliteta podataka iz Popisa, na uzorku od oko 1% ukupnog broja popisnih krugova.

Ovo istraživanje se provodi na posebnim obrascima i sukladno posebnom Metodologijom koju propisuje ravnatelj Agencije.

Agencija za statistiku BiH odgovorna je za sve faze (uključujući metodologiju, organizaciju, provođenje i analizu) postpopisne ankete.

Kako će se zaštiti osobni i drugi podaci?

Osobni podaci koji se prikupljaju Popisom, podliježu posebnoj zaštiti koja se osigurava u svim fazama realizacije (prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje rezultata Popisa).

Popisivači i sve druge osobe koje obavljaju poslove u vezi s Popisom dužne su da čuvaju trajno kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike.

Zaštita osobnih podataka osigurati će se sukladno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine.

Za što će se uporabljavati osobni podaci?
Podaci prikupljeni popisom koristit će se isključivo u statističke svrhe.
- Izjava o povjerljivosti - sukladno člankom 15. Zakona svi učesnici u Popisu potpisuju Izjavu o povjerljivosti.
- Komentariranje podataka prikupljenih Popisom – Popisivač ne smije da komentira prikupljene podatke sa bilo kojom drugom osobom osim sa svojim općinskim/gradskim instruktorom koji kontrolira njegov rad i sa državnim/entitetskim instruktorom.
- Čuvanje popunjenih obrazaca - tijekom popisivanja ne dozvoliti pristup popisnom materijalu drugim osobama osim općinskom/gradskom i državnom/entitetskom instruktoru, ovlaštenom osoblju statističkih institucija i članovima europske promatračke misije.

Zbog čega su nam, generalno, neophodni popisni podaci?

Popis i popisni podaci su nam potrebni:
• za stvaranje realne slike o društveno – ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini;
• da budu osnova vladama svih razina za planiranje razvoja kako države tako i svake regije i lokalne zajednice;
• da olakšaju domaćim i stranim kompanijama da planiraju razvoj i investicije;
• da olakšaju rad znanstvenoj i akademskoj zajednici;
• Popis je također i pozitivan korak na putu europskih integracija i korištenja sredstava iz IPA fondova;
• Popis je moćan instrument u razvoju demokratije i civilnog društva zato što mjeri stvarnost, a ne mišljenja;
• što će prikupljeni podaci biti međunarodno priznati i uporedivi sa podacima drugih zemalja, te omogućiti nam bolju ocjenu vlastitih rezultata.

Zbog čega su nam, konkretno, neophodni popisni podaci?

Nakon Popisa znati ćemo također:
• Kakva je situacija u obrazovnom sustavu, šta točno, prema strukturi stanovništva, može planirati i ponuditi neka obrazovna institucija, te koliko je, na primjer, sada stanovnika u dobi od 10 do 19 godina koji bi se mogli upisati u srenju školu ili na fakultet u narednih 10 godina i šta treba uraditi da se unaprijedi kvalitet obrazovanja.
• Kakva je točno situacija u segmentu zapošljavanja, sa ciljem da Vlada/vlade mogu definirati priorite i programe po pitanju smanjenja broja nezaposlenih.
• Kakve su mogućnosti po pitanju stambene izgradnje, sa ciljem da se lakše kreiraju urbanistički planovi i razvija stanogradnja.
• Kakav je stupanj tehnološkog razvoja u zemlji, da li svi građani mogu koristiti napredne tehnologije, da li je taj razvoj ravnomjeran u svim područjima - sa ciljem da se svima daju iste mogućnosti.
• Kakva je situacija sa opskrbom pitkom vodom, sa sustavom kanalizacije i kakvog utjecaja imaju na uvjete života građana.
• Koliko ima nepismenih, koliko pismenih i kojeg stupnja obrazovanja, te kakva je situacija sa ženskom populacijom ili sa pripadnicima određenih starosnih skupina i postoje li neke značajne razlike po ovom pitanju.
• Je li poljoprivreda značajan segment privrede/ekonomije naše zemlje, koliki je potencijal ovog segmenta privrede i da li i šta treba raditi da se unaprijedi.
• Kakva je situacija po pitanju migracije stanovništva u BiH, zbog čega se ljudi preseljavaju, zbog posla, škole, uvjeta života.
• Je li migracije imaju utjecaja na rast ili smanjenje broja stanovništva u nekom mjestu, gradu ili regiji sa ciljem planiranja boljih uvjeta za život.
• Je li ljudi preferiraju da žive zajedno u jednom kućanstvu ili odvojeno, te je li i u kojoj je mjeri to povezano sa ekonomskom situacijom.
• Koji su temeljni izvori sredstava za život bh. građana, koje kategorije ljudi najviše ovise od pomoći društva.
• I mnoštvo drugih točnih i objektivnih podataka koji će omogućiti svim građanima BiH, institucijama i organizacijama da realno planiraju svoju i budućnost cijelog bh. društva.

Koje su obveze građana?
Obveza svih građana je da se popišu, kao i da daju potpune i točne podatke na pitanja iz popisnih obrazaca.

Za osobe koje ne odgovore ili daju pogrešne podatke, na temelju Zakona o popisu (članak 43.) i Zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Srpskoj (članak 18.) predviđena je novčana kazna.

Kako su riješena pitanja 24, 25 i 26?
Vijeće ministara BiH je na 46. sjednici formuliralo pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i materinji jezik.

Na pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i materinji jezik građani imaju potpunu slobodu izjašnjavanja. Popisivač nema pravo da sugerira odgovor tako da se građani mogu izjasniti onako kako žele. Popisivači će evidentirati sve odgovore, a statističke institucije će im dodijeliti šifre i unijeti u bazu podataka.

Koja su tijela i izvršitelji Popisa?
Popis organiziraju i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS u suradnji sa ministarstvima i drugim institucijama nadležnim za poslove Popisa.

Za posebne potrebe pripreme, vršenja i obrade podataka Popisa formirat će se posebna ad hoc tijela određena u čl. 24., 25. i 26. ovog zakona, i to:
• popisni uredi: Središnji popisni ured, Popisni ured Agencije, popisni uredi entitetskih zavoda za statistiku i Popisni ured Brčko distrikta BiH,
• županijska popisna povjerenstva i
• općinska popisna povjerenstva.

Agencija i entitetski zavodi za statistiku obavljaju određene zadatke u Popisu preko državnih i entitetskih instruktora. Državne instruktore imenuje ravnatelj Agencije, a entitetske instruktore imenuju ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku.

Neposredni izvršitelji Popisa su općinski/gradski instruktori i popisivači koje imenuju Popisna povjerenstva lokalne samouprave.

Koliko će biti angažirano popisnog osoblja?
Prema trenutnoj procjeni i planu aktivnosti, pored zaposlenika statističkih institucija u BiH, na Popisu stanovništva će raditi još:
- 18.879 popisivača (plus dodatnih 20% koji će biti angažirani u slučaju odustajanja),
- 2.464 općinskih instruktora na terenu (plus dodatnih 20% onih koji će biti angažirani u slučaju odustajanja),
- 30 članova Županijskih popisnih povjerenstava (10 županija u FBiH po 3 člana),
- 625 članova općinskih/gradskih popisnih povjerenstava (142 za svaku općinu u BiH po jedna. U ovisnosti od veličine općine mogu imati od 4-6 članova),
- 243 državnih i entitetskih instruktora (državnih 40; entitetskih: 126 FBiH + 77 RS),
- 250 - 300 vanjskih suradnika na pripremi i obradi materijala.

Kada će rezultatati biti objavljeni?
Agencija za statistiku BiH u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku utvrđuju popisne tablice i objavljuju rezultate Popisa.

• Preliminarni rezultati Popisa biće objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja. Objavit će se podaci o broju popisanih osoba, stanova i kućanstava, kao i broj kućanstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
• Rezultati Popisa određeni jedinstvenim programom za obradu podataka objavljivat će se u razdoblju od 1. 7. 2014. do 1. 7. 2016. godine.

Koliki je proračun Popisa?
Prema članku 38. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine namjenska sredstva za financiranje poslova i zadataka Popisa osiguravaju se iz proračuna Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko distrikta BiH, međunarodnih donacija i drugih izvora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za statistiku BiH, usvojilo je 28. 4. 2013. godine Financijski plan za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.

Prema Financijskom planu, bruto troškovi Popisa iznositi će 46.489.665 KM.

Europska unija dodijelila je, u obliku granta, Agenciji za statistiku BiH, 7,5 milijuna eura kao dodatnu podršku Popisu stanovništva u BiH čime bi izravno podržala popisni rad na terenu i pokrila oko 35 posto ukupnih procijenjenih troškova Popisa stanovništva.

Koji je slogan Projekta?
Slogan je „Moj korak u budućnost".

Radio spot

DanasDanas109
Ukupno posjetaUkupno posjeta491274
Trenutno online: 1
© 2013 BHAS, RZS RS, FZS - Reproduciranje sadržaja ove web stranice, potpuno ili djelomično, u izvornom ili izmijenjenom obliku, kao i korištenje materijala snimljenih u sustavu za pohranjivanje, u bilo kojem obliku i na bilo koji način je zabranjeno bez pismenog dopuštenja autora ovih statističkih podataka koji su Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Korištenje sadržaja ove web stranice u svrhe kao što su objašnjenja ili opravdavanje naslova, u člancima, studijama, knjigama je dopušteno samo uz precizan navod koji ukazuje na izvor.